Algemene verkoopsvoorwaarden

Aankoop, verzending, levering

  1. Elke overeenkomst met DESCHEEMAECKER PIGEON CENTER impliceert een voorbehoudloze aanvaarding door de klant van de toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden van DESCHEEMAECKER PIGEON CENTER, met uitsluiting van de toepassing van de eigen algemene of bijzondere voorwaarden van de klant.
  2. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie met klanten, in binnen- of buitenland.
  3. De facturen van DESCHEEMAECKER PIGEON CENTER zijn betaalbaar uiterlijk acht dagen na factuurdatum. Bij gebrek aan (tijdige) betaling van de facturen op de vervaldag, zal het factuurbedrag automatisch en van rechtswege, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10%. Daarenboven is een verwijlinterest verschuldigd, berekend aan de interestvoet overeenkomstig de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties (Wet van 02.08.02). Deze verhogingen en interest zijn verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning wordt vereist. De nalatigheidinteresten worden per begonnen maand berekend. De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 4 moet in geval van betwisting de factuur schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden binnen de zeven dagen na factuurdatum, op straffe van verval.
  4. De koper wordt geacht de verkochte goederen te hebben ontvangen en aanvaard, indien een schriftelijk en gemotiveerd protest DESCHEEMAECKER PIGEON CENTER niet heeft bereikt binnen zeven dagen na factuurdatum.
  5. De goederen worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdende met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Indien de koper de goederen moet afhalen in de magazijnen of werkplaatsen van DESCHEEMAECKER PIGEON CENTER en hij hierbij in gebreke is, kan een vergoeding worden aangerekend, te rekenen vanaf de 10e dag na schriftelijke ingebrekestelling uitgaande van DESCHEEMAECKER PIGEON CENTER. Inmiddels draagt de koper het risico.
  6. De geleverde goederen blijven eigendom van DESCHEEMAECKER PIGEON CENTER tot volledige betaling van hoofdsom, verhoging, interesten en kosten. DESCHEEMAECKER PIGEON CENTER kan in geen enkel geval aangesproken worden voor eventuele gevolgschade die zich bij de klant zou voordoen. De aansprakelijkheid van DESCHEEMAECKER PIGEON CENTER is hoe dan ook beperkt tot schade die een gevolg is van opzet of van een ernstige fout. Aansprakelijkheid als gevolg van een lichte fout, zelfs indien vaak voorkomend, is uitgesloten.
  7. In geval van digitaal geleverde goederen is het betaalde bedrag niet terugvorderbaar. In geval van recurrente abonnementen, al dan niet digitaal, dienen deze 1 maand voor vervaldatum worden opgezegd. Reeds betaalde abonnementen zijn niet terugvorderbaar. Levering geschiedt op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren.
  8. De huidige overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Ingeval van betwisting, zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.
Alle ELITE duiven >

Descheemaecker Pigeon TV:

Diepte-interviews met winnaars


Ontdek >

Natural Finesse Sport

Onmisbaar tijdens het sportseizoen!


Meer info >

Het Descheemaecker Pigeon Center in beeld


Bekijk video >

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Zo ben je altijd op de hoogte.


Bedankt voor uw inschrijving.

Als u zich hier inschrijft, wordt u toegevoegd aan de mailinglijst van Descheemaecker Pigeon Center.
U kunt zich op elk moment afmelden. Klik daarvoor gewoon op de link 'Afmelden' in onze e-mails.